Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Praca i kariera

erece.jpg

Jesteśmy jednym z 37 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Zatrudniamy kolejne pokolenia pracowników. Wiedza, umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników odgrywają istotną rolę w sukcesach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w kraju i za granicą. Doceniamy umiejętności i kompetencje doświadczonych pracowników oraz świeże spojrzenie młodych.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz - EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności, zaangażowanych w pracę.

Potencjał naszych pracowników to nasz największy kapitał.

Oferty pracy

Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dział Pracowniczo-Organizacyjny

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
lub drogą elektroniczną: rekrutacja@ibemag.pl


Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”.
 
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • efektywne planowanie, organizowanie, koordynowanie, zarządzanie oraz rozliczanie pracy komórek pionu badawczego,
 • analiza rynku oraz trendów na rynku krajowym, europejskim i światowym,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju działalności naukowej i wdrożeniowej Instytutu,
 • wyznaczanie nowych kierunków badań, obszarów działalności i prac wdrożeniowych,
 • opracowanie, nadzór i koordynacja realizacji rocznych planów badań naukowych i prac rozwojowych oraz sprawozdań z wykonania zadań badawczo-rozwojowych instytutu,
 • określanie potrzeb rzeczywistych na badania oraz określanie kierunków prac/projektów,
 • nadzór nad doskonaleniem działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją i wykonaniem rocznych planów rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu,
 • inicjowanie współpracy pracowników pionu badawczego z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego instytutu,
 • nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • identyfikacja, zabezpieczenie i zarządzanie własnością intelektualną Instytutu,
 • tworzenie, promocja i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom ofert,
 • pozyskiwanie środków na realizację działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • współdziałanie przy przygotowaniu wniosków o projekty badawcze finansowane przez podmioty krajowe i zagraniczne oraz kontrolowanie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację tych projektów,
 • współudział w pozyskiwaniu prac/projektów,
 • realizację poszczególnych zadań z uwzględnieniem optymalizacji technicznych,
 • śledzenie postępu technologicznego w zakresie specjalizacji, uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach branżowych.

 Wymagania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora (preferowane wykształcenie: techniczne, inżynierskie),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym w branży inżynierskiej,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodyk w tym obszarze,
 • mile widziane doświadczenie w branży IT,
 • doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowych (tj. UE, programy wsparcia dla przedsiębiorstw) będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do zarządzania projektami.

 Z ustawy:

Art. 23.1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart.31ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  6. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

 Pożądane cechy:

 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę na cały etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: "Z-ca dyrektora ds. badawczych" do dnia 7 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Zawsze możesz wycofać tę zgodę. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres: ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice) dostępny pod danymi kontaktowymi (e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ibemag.pl Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy oraz Pana/Pani zgody, której udziela nam Pan/Pani w związku z rekrutacją i komunikacją pomiędzy nami a Panem/Panią, przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej zgody. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu.

Specjalista ds. wdrożeń

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • koordynację projektów typu: opracowanie i implementacja systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów biznesowych i analiza ryzyka, systemy automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji,
 • współpracę z zewnętrznymi dostawcami,
 • udział w analizie potrzeb klienta i optymalizacji rozwiązań biznesowych,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • przygotowywanie dokumentów do udziału w przetargach, 
 • konsulting, przygotowanie i nadzorowanie prac wdrożeniowych (instalacja u Klienta, szkolenia),
 • sporządzanie dokumentacji wdrażanych systemów,
 • wsparcie i doradztwo Klientom w bieżącej pracy z programami,
 • dbanie o dostosowanie systemu informatycznego do wymagań i potrzeb klienta,
 • analizę i rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem systemu.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie techniczne, najlepiej informatyczne),
 • mile widziana znajomość metodyk zarządzania projektami: PRINCE2, PMBOK, SCRUM,  
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych i obsłudze zgłoszeń serwisowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz MS Project,
 • umiejętności przygotowania dedykowanej prezentacji pod potrzeby konkretnego klienta,
 • prawo jazdy kategorii B.

Pożądane cechy:

 • wysoka kultura osobista,
 • nastawienie na współpracę,
 • umiejętność analitycznego, technicznego myślenia,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i rzetelność w podejściu do realizowanych zadań,
 • terminowość, sumienność i dokładność w działaniu,
 • zaangażowanie, chęć uczenia się.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. wdrożeń” do dnia 7 lutego 2020  r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • sprzedaż usług centrum naukowo-badawczego (usługi typu: opracowanie i implementacja systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów biznesowych i analiza ryzyka, systemy automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji),
 • sprzedaż usług centrum badań i certyfikacji (usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), środowiskowe, elektryczne, IP, gazowe oraz jakości węgla, opracowywanie opinii atestacyjnych i technicznych),
 • sprzedaż usług centrum koordynacji projektów,  (usługi wnioskowania, konsultingu, doradztwa i kompleksowego prowadzenia projektów pod względem formalno-organizacyjnym oraz finansowym),
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • przygotowywanie dokumentów do udziału w przetargach, 
 • pozyskiwanie nowych Klientów,
 • wsparcie i pełna opieka handlowa nad pozyskanymi Klientami,
 • utrzymywanie i rozwijanie bardzo dobrych relacji z klientami,
 • realizacja celów wyznaczonych zgodnie z polityką handlową firmy.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie techniczne lub ekonomiczne),
 • znajomość technik sprzedaży i umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie w sprzedaży B2B co najmniej na stanowisku account managera (opiekun klienta), handlowca lub przedstawiciela handlowego,  
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętności przygotowania dedykowanej prezentacji pod potrzeby konkretnego klienta,
 • prawo jazdy kategorii B.

Pożądane cechy:

 • wysoka kultura osobista,
 • nastawienie na współpracę,
 • orientacja na rezultat,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz prowadzeniu rozmów telefonicznych,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. sprzedaży” do dnia 7 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista – analityk w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację zadań w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących: 

 • zarządzania ryzykiem w różnych dziedzinach zastosowań, np. w telekomunikacji, ekologii, medycynie, transporcie, energetyce, 
 • cyberbezpieczeństwa,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • ochrony prywatności,
 • zarządzania ciągłością działania.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek informatyka)
 • wiedza, umiejętności w zakresie:
  • zarządzania ryzykiem (ISO 31000, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 27005),
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),
  • zarządzania ciągłością działania (ISO 22301),
  • budowy, działania i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, w tym narzędzi do monitorowania sieci, bezpieczeństwa sieci,
  • podstawowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa: NIS, GDPR , itp.
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane cechy:

 • zdolność do analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • zdolność do realizacji zadań o charakterze twórczym, innowacyjnym,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista – analityk w zakresie cyberbezpieczeństwa i analizy ryzyka” do dnia 16 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • analizę i budowę architektury nowych rozwiązań pod kątem wydajności, bezpieczeństwa, i integralności z istniejącą infrastrukturą lokalną oraz centralną,
 • współpracę z analitykami biznesowymi, kierownikami projektów przy projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • współpracę z zespołami odpowiedzialnymi za inne komponenty infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia spójności rozwiązań,
 • współpracę z jednostkami technologicznymi nad szczegółami implementacyjnymi,
 • współpracę z jednostkami biznesowymi i technologicznymi w zakresie planowanych i wdrażanych usług, rozwiązań technologicznych oraz dostępnych na rynku rozwiązań, wspierających cele biznesowe,
 • opracowywanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa danych,
 • kompleksowy nadzór nad architekturą bezpieczeństwa projektowanych rozwiązań.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – informatyczne,
 • minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań wymienionych poniżej:
  • wysokie umiejętności techniczne w obszarze bezpieczeństwa na poziomie sieci, systemu i aplikacji,
  • znajomość i umiejętność budowania architektury bezpieczeństwa it,
  • znajomość narzędzi bezpieczeństwa, w tym szczególnie narzędzi pozwalających na bezpieczne przekazywanie i przechowywanie dużych wolumenów danych,
  • zaawansowana znajomość zagadnień bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych (chmury publiczne, prywatne, współdzielone, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo sieci komputerowych, bezpieczeństwo systemów operacyjnych),
  • znajomość zagadnień ISO 27000, RODO,
  • doświadczenie w budowaniu architektury bezpieczeństwa, wdrażaniu i zarządzaniu narzędziami bezpieczeństwa (pki, uwierzytelnianie wielopoziomowe),
  • doświadczenie w doradztwie, metodach rozwoju oprogramowania, wdrażaniu i konfigurowaniu systemów w środowiskach klasy enterprise,
  • wiedza i doświadczenie w zakresie standardów i technologii: x.509, s/mime, code signing oraz wydawaniem i odzyskiwaniem różnych typów certyfikatów,
  • wiedza i doświadczenie w obszarze hardware security modules (hsm), w szczególności zarządzanie kluczami, wymiana kluczy, szyfrowanie,
  • wiedza i doświadczenie w obszarach systemach zarządzania kluczami kms i protokołu kmip,
  • doświadczenie w szyfrowaniu i maskowaniu danych,
  • znajomość procesów związanych z zarządzaniem tożsamością i dostępem, wiedza na temat protokołów i komponentów systemów zarządzania tożsamością,
  • znajomość zagadnień kryptografii.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu),
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Główny specjalista ds. bezpieczeństwa” do dnia 6 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista ds. oprogramowania i sieci

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Zadania i obowiązki na ww. stanowisku: 

 • weryfikacja procedur i metod testowania oprogramowania,
 • procedury badawcze i testowanie oprogramowania webowego,
 • procedury badawcze i testowanie oprogramowania desktopowego,
 • procedury badawcze i testowanie oprogramowania mobilnego,
 • nowe metody badawcze i testowania,
 • rozwój kompetencji technicznych, przekazywanie wiedzy i obsługa sprzętu laboratoryjnego dotyczącego stanowiska do badań oraz testowania oprogramowania i sieci,
 • stosowanie procedur badawczych i metod testowania w procesach certyfikacji bezpieczeństwa.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie oraz 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z testowaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • doświadczenie w pracy przy projektowaniu, uruchamianiu, programowaniu i/lub serwisowaniu oraz testowaniu oprogramowania wysokopoziomowego oraz oprogramowania mobilnego
  lub testowania bezpieczeństwa sieci i urządzeń sieciowych,
 • znajomość zagadnień w zakresie testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umiejętność testowania aplikacji i oprogramowania systemowego (systemy operacyjne),
 • umiejętność testowania aplikacji webowych i mobilnych,
 • umiejętność testowania bezpieczeństwa sieciowego w tym urządzeń sieciowych i ich oprogramowania,
 • znajomość stosowania narzędzi komputerowych do rekonesansu, analizy i wykorzystywania znalezionych luk w oprogramowaniu i infrastrukturze,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie certyfikatów z cyberbezpieczeństwa, np. CEH, OSCP, CISSP lub gotowość do uzyskania certyfikatu w nieodległym czasie,
 • znajomość standardów i protokołów komunikacyjnych przewodowych/bezprzewodowych stosowanych w urządzeniach sieciowych,
 • znajomość i umiejętność testowania oprogramowania układowego (firmware),
 • znajomość i umiejętność testowania programów rozruchowych (boot loader),
 • znajomość języków programowania Python, Java, C, C++,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii wstecznej (Reverse Engineering),
 • znajomości dobrych praktyk w testowaniu i standardów jak OWASP Testing guide,
 • zaangażowanie i chęć do nauki.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. oprogramowania i sieci” do dnia 7 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista – kryptoanalityk

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Zadania i obowiązki na ww. stanowisku: 

 • implementacja rozwiązań kryptograficznych w sprzęcie,
 • implementacja rozwiązań kryptograficznych w oprogramowaniu,
 • metody testowania implementacji sprzętowych kryptografii,
 • metody testowania implementacji oprogramowania kryptograficznego,
 • procedury badawcze implementacji sprzętowych i programowych kryptografii,
 • nowe metody badawcze dla implementacji sprzętowych i programowych kryptografii,
 • rozwój kompetencji technicznych, przekazywanie wiedzy i obsługa sprzętu laboratoryjnego dotyczącego stanowiska do badań i testowania kryptografii,
 • stosowanie procedur badawczych i metod testowania w procesach certyfikacji bezpieczeństwa.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub student ostatniego roku takich kierunków studiów, jak: matematyka, informatyka, automatyka, elektronika lub pokrewnych,
 • doświadczenie w testowaniu implementacji rozwiązań kryptograficznych,
 • znajomość algorytmów i reguł kryptografii symetrycznej (np. szyfrowanie symetryczne: AES, DES),
 • znajomość funkcji skrótu: MD5, SHA; kodów MAC,
 • znajomość algorytmów i reguł kryptografii niesymetrycznej (szyfrowanie asymetryczne RSA, podpisy cyfrowe, infrastruktura klucza publicznego),
 • znajomość metod krzywych eliptycznych, logarytmów dyskretnych,
 • znajomość podstawowych technik kryptoanalizy: ataki typu bruteforce, analiza statystyczna, kryptoanaliza różnicowa i liniowa; analiza pracy urządzenia; analiza matematyczna,
 • znajomość praktycznej implementacji algorytmów kryptograficznych,
 • znajomość języków programowania C, C++, Python, Java i podobnych,
 • znajomość teorii prawdopodobieństwa, statystyki, teorii liczb.

Dodatkowe atuty:

 • znajomość zagadnień z zakresu ataków kanału bocznego (Side Channel Analysis),
 • znajomość zagadnień z zakresu ataków zakłóceniowych (Fault Injection),
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii wstecznej (Reverse Engineering),
 • znajomość podstaw elektroniki w zakresie technik cyfrowych i zagadnień z zakresu analizy sygnałów,
 • podstawowa znajomość standardów dotyczących oceny bezpieczeństwa produktów IT i kryptografii.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista – kryptoanalityk” do dnia 7 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista – elektronik

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Zadania i obowiązki: 

 • testowanie rozwiązań sprzętowo-programowych,
 • analiza podatności i metody ataków rozwiązań sprzętowo-programowych,
 • weryfikacja procedur i metod testowania rozwiązań elektronicznych,
 • opracowywanie procedur badawczych i testowania rozwiązań sprzętowo-programowych,
 • rozwój kompetencji technicznych i przekazywanie wiedzy pozostałym członkom zespołu,
 • stosowanie procedur badawczych i metod testowania w procesie oceny bezpieczeństwa.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, absolwent lub student ostatnich lat studiów kierunków: elektronika, informatyka, automatyka, telekomunikacja lub pokrewnych,
 • doświadczenie w pracy przy projektowaniu, uruchamianiu, programowaniu i/lub serwisowaniu oraz testowaniu urządzeń, systemów i komponentów sprzętowo-programowych,
 • wiedza z zakresu budowy cyfrowych i analogowych obwodów elektronicznych,
 • wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych,
 • znajomość budowy systemów wbudowanych i ich oprogramowania,
 • umiejętności w programowaniu mikrokontrolerów,
 • umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych stosowanych w elektronice,
 • umiejętności z zakresu testowania urządzeń elektronicznych i ich oprogramowania,
 • znajomość języków programowania Assembler, C, C++,
 • znajomość języka angielskiego.

Mile widziana znajomość:

 • standardów i protokołów komunikacyjnych przewodowych/bezprzewodowych stosowanych w urządzeniach i systemach elektronicznych,
 • budowy i programowania układów FPGA,
 • języków opisu sprzętu (np. Verilog, VHDL),
 • języków programowania Python, Java,
 • konstrukcji, technologii i działania kart inteligentnych,
 • technologii konstruowania i budowy układów scalonych,
 • zagadnień z zakresu ataków typu: inżynieria wsteczna, zakłócenia zegara, zakłócenia zasilania, nasłuch elektromagnetyczny, itp.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista-elektronik” do dnia 29 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista ds. oprogramowania i sieci

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Zadania i obowiązki: 

 • weryfikacja procedur i metod testowania oprogramowania,
 • procedury badawcze i testowanie oprogramowania webowego,
 • procedury badawcze i testowanie oprogramowania desktopowego,
 • procedury badawcze i testowanie oprogramowania mobilnego,
 • nowe metody badawcze i testowania oprogramowania,
 • analiza i testowanie podatności oprogramowania i ich wykorzystywanie (exploits),
 • rozwój kompetencji technicznych, przekazywanie wiedzy i obsługa sprzętu laboratoryjnego dotyczącego stanowiska do badań oraz testowania oprogramowania i sieci,
 • stosowanie procedur badawczych i metod testowania w procesach certyfikacji bezpieczeństwa.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, absolwent lub student ostatnich lat studiów kierunków: informatyka, automatyka, elektronika lub pokrewnych,
 • doświadczenie w pracy przy projektowaniu, uruchamianiu, programowaniu i/lub serwisowaniu oraz testowaniu oprogramowania wysokopoziomowego oraz oprogramowania mobilnego, a także testowania bezpieczeństwa sieci i urządzeń sieciowych,
 • znajomość zagadnień w zakresie testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umiejętność testowania aplikacji i oprogramowania systemowego,
 • umiejętność testowania aplikacji webowych i mobilnych,
 • umiejętność testowania bezpieczeństwa sieciowego, w tym urządzeń sieciowych i ich oprogramowania,
 • znajomość stosowania narzędzi komputerowych do rekonesansu, analizy i wykorzystywania znalezionych luk w oprogramowaniu i infrastrukturze,
 • znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie certyfikatów lub zdanych egzaminów z cyberbezpieczeństwa, np. CEH, OSCP, CISSP lub gotowość do uzyskania certyfikatu w najbliższym czasie,
 • znajomość standardów i protokołów komunikacyjnych przewodowych/bezprzewodowych stosowanych w urządzeniach sieciowych,
 • znajomość i umiejętność testowania oprogramowania układowego (firmware),
 • znajomość i umiejętność testowania programów rozruchowych (boot loader),
 • znajomość języków programowania Python, Java, JavaScript, C, C++,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii wstecznej oprogramowania (Reverse Engineering),
 • znajomość standardów testowania i dobrych praktyk, np. OWASP Testing guide,
 • zaangażowanie i chęć do nauki.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. oprogramowania sieci” do dnia 29 lutego 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Staże i praktyki

Zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich o profilu technicznym na staże i praktyki w Sieci Badawczej Łuksiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Naszym celem jest pozyskanie wartościowych młodych osób, chętnych do realizowania celów Łukasiewicz - EMAG.

Podczas praktyki/stażu studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z Łukasiewicz - EMAG konkretne, samodzielne zadania zgodne z programem nauczania i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów/stażystów są doświadczeni pracownicy instytutu, którzy dokładają wszelkich starań, aby praktykanci/stażyści odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Łuksiewicz - EMAG
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych

Program i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę ze szkołą lub uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta/stażysty.

Praktyki w EMAG są nieodpłatne.

Rozwój i kariera

Praca w Łukasiewicz - EMAG oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy w naukowym środowisku oraz szansę na udział w unikalnych innowacyjnych projektach. To, co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników.

Oferujemy

Rozwój osobisty i zawodowy:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach
 • udział w szkoleniach
 • dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów językowych

Dodatkowe świadczenia: 

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • prywatna opieka medyczna PZU
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - zielona szkoła, karty przedpłacone)
 • dodatek na pomoce szkolne dla dzieci

Stabilność zatrudnienia:  

 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • ruchomy czas pracy